ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

                   เรื่อง รับสมัครนักศึกษา กศน. (ใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2563

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

   ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1.เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ฉบับ

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น จำนวน 3 รูป)

1.5 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 3 ฉบับ

(กรณีประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนให้แนบสำเนาใบลาออกมาด้วย จำนวน 2 ฉบับ)

ตัวอย่างเช่น เรียนระดับ ม.2 แล้วประสงค์จะเทียบโอน ให้นำสำเนาวุฒิ ป.6 จำนวน 3 ฉบับ

และสำเนาใบลาออก ม.2 ที่มีเกรด/ผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ

 

2.วันเวลา และสถานที่ ในการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พศจิกายน 25623 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กศน.อำเภอปราสาทและกศน.ตำบลที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปราสาททุกแห่ง

*** สามารถสมัครเรียนทางระบบออนไลน์  http://nfeprasat.ac.th/reg.php