กศน.ตำบลบ้านไทร
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายภควัฒน์ เสาวพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานแผนงานและโครงการ , งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร. : 0892205526
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายปรมะ คนฉลาด

ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่ : งานทะเบียนและวัดผล
เบอร์โทร. : 087-8684000
เว็บไซต์ :