โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (NT,N-NET) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และความคิดของนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  และเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปสอบวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ได้ โดยมีกลุ่มนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่  2/2564 ตำบลตาเบา ตำบลกันตวจระมวลและตำบลบ้านไทร  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์