กศน.ตำบลบ้านไทร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย และ  เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย   เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2565  สถานที่จัดกิจกรรม กศน.ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรม

เนื้อหา

1. วิทยากรให้ความรู้

2. แบ่งกลุ่มระดมความคิด

3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ

4. เล่นเกมจับคู่

 

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

– วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

- แบ่งกลุ่มระดมความคิด / ตัวแทนนำเสนอ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

-การเล่นเกมจับคู่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย