กศน.ตำบลบ้านไทร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขชุมชนตำบลบ้านไทร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพทางกาย ทางจิตใจของตนเอง และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสุขลักษะที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจสุขภาพ และทราบถึงสุขภาพทางกาย ทางจิตใจของตนเอง   เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2565  สถานที่จัดกิจกรรม กศน.ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์