กศน.ตำบลบ้านไทร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  สำหรับนักศึกษา    กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2564  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเรียนรู้ การสื่อสาร การดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเสริมสร้างความความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้ในชีวิตประวัน  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 สถานที่จัดกิจกรรม ณ กศน.ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์