กศน.ตำบลบ้านไทร ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ (หลักสูตร 40  ชั่วโมง) กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส 1-2  ประจำปีงบประมาณ 2565    เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอาชีพและมีรายได้   เพื่อให้มีทักษะและนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ระหว่างวันที่ 14  - 21 ธันวาคม 2564  สถานที่จัดกิจกรรม  บ้านตามาดปวง  หมู่ที่5  ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์