กศน.ตำบลบ้านไทร  ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ หลักสูตร 6 ชั่วโมง)  ไตรมาส1-2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอาชีพและมีรายได้ จากการประกอบอาชีพที่ฝึกอบรม และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถด้านการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่างๆ  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2564  สถานที่จัดกิจกรรม บ้านหนองเสนิง  หมู่ที่6  ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์