กศน.ตำบลบ้านไทร  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง  เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นาโมเดลในชุมชน  สถานที่จัด  ณ  บ้านตามาดปวง  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564