โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) และ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ได้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สถานที่จัดกิจกรรม บ้านหนองเสนิง หมู่ที่6 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์