โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (NT,N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้และความคิดของนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปสอบวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลตาเบา กศน.ตำบลบ้านไทร และ กศน.ตำบลกันตวจระมวล ดังนี้

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 32 คน

รวมจำนวน 60 คน