กศน.ตำบลบ้านไทร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตร Digital Literacy และการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office)เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสามารถค้าขายออนไลน์ได้