กศน.ตำบลบ้านไทรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (รูปแบบออนไลน์)  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2564  เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้