แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

ระดับประถมศึกษา

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ