ปรัชญา

          “คิดเป็น”   และ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  

 

วิสัยทัศน์

           ภายในปี 2564   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท    มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ  ภาคเกษตรกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เครือข่ายมีส่วนร่วมและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (คิดสร้างสรรค์,ใส่ใจนวัตกรรม,มีวิจารณญาณ,แก้ปัญหาเป็น,สื่อสารดี,เต็มใจร่วมมือ)

 

พันธกิจของสถานศึกษา

              1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

              2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ

              3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

              4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

              5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล