ประวัติ กศน.ตำบลบ้านไทร

          กศน.ตำบลบ้านไทร  แต่เดิมได้ขออนุญาตใช้อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ  ต่อมาหน่วยกู้ชีพ อบต.ตำบลบ้านไทร ได้มาใช้อาคารร่วมกันทำให้ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน

          ปี 2559  กศน.ตำบลบ้านไทร ได้ทำหนังสือขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเก่า) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ และประชาสัมพันธ์งาน กศน.  จนถึงปัจจุบัน