บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชา วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชา ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชา ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ : การทำแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ : การจัดการการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ : การจัดการการตลาด 

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ : การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจ เพื่อเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ : โครงการเข้าสู่อาชีพ 

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : พัฒนาธุรกิจเชิงรุง 

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14  วิชา พระพุทธศาสนา : ประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญทางศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15  วิชา พระพุทธศาสนา : หลักธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชา พระพุทธศาสนา : หลักธรรมคำสอนทางศาสนาของบุคคลสำคัญทางศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชา พระพุทธศาสนา : ประวัติพุทธสาวกสาวิกาที่สำคัญในพระพุทธศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชา  แหล่งเรียนรู้ชุมชน : แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว 

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชา แหล่งเรียนรู้ชุมชน : แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์