บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาภาษาไทย (พท11001) : การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชา วิชาภาษาไทย (พท11001) : การอ่านร้อยแก้ว ร้องกรอง และการเขียนเรียงความ

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชา ภาษาไทย (พท11001) : การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชา ภาษาไทย (พท11001) : หลักการใช้ภาษา , วรรณคดี , วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) : 1. ร่างกายของเรา 2.การวางแผนครอบครัวและพัฒนาการทางเพศ

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) : การดูแลสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) : 1.โรคติดต่อ 2.ทักษะชีวิตเพื่อความคิด

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชา ศิลปะศึกษา (ทช11003) : ความหมายและความเป็นมา ความงามและความซาบซึ้งของงานทัศนศิลป์พื้นบ้าน 

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชา ศิลปะศึกษา (ทช11003) : ความหมายความสําคัญประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงพื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชา ศิลปะศึกษา (ทช11003) : 

ความหมายความส าคัญความเป็นมาและวิวัฒนาการ คุณค่าความส าคัญของนาฎศิลป์พื้นฐานของภาค

ต่าง ๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 12024) : ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 12024) : บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 12024) : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ที่สําคัญ ของพระมหากษัตริย์ไทย ในสมัยสุโขทัย

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046) : การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีโครงงาน

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046) : ประวัติพุทธสาวกสาวิกาที่สำคัญในพระพุทธศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชา  โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046) : การปฏิบัติการท าโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046) : องค์ประกอบของโครงงานและการประเมินโครงงาน

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์