ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาสังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย     

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย     

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5   วิชาสังคมศึกษา : เศรษฐศาสตร์    

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6   วิชาสังคมศึกษา : การเมืองการปกครองไทย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8    วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9   วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10   วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11   วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   : พัฒนาตนเอง        

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12   วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   : พัฒนาตนเอง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)        

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การแนะนำตนเอง และการแนะนำผู้อื่น (Introducing)   

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา (Leave Taking)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : จำนวนนับและลำดับที่

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน :การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ        

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18   วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19   วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์