บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ : การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ : การงานอาชีพ , ช่องทางการขยายอาชีพ     

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ : ช่องทางการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชาทักษะการขยายอาชีพ : ทักษะการขายอาชีพ    

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชาทักษะการขยายอาชีพ : การจัดการความเสี่ยง,การจัดการการผลิต,บริการ  

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชาทักษะการขยายอาชีพ : การจัดการตลาด , บัญชีธุรกิจ   

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชาทักษะการขยายอาชีพ : การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพและโครงการอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง : ศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผน

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง : การจัดทำแผนพัฒนาการผลิต บริการ  

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง : การจัดทำแผนพัฒนาการผลิต บริการ  

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย : การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย : สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา  

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14  วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ : พืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15  วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ : ประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชาทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง : การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ครอบครัว และการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ : ความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ4

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ : การนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน        

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ : หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ     

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์