ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

                 

 

ครั้งที่ 2   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม   หัวเรื่อง การออกเสียงพยัญชนะ

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม    หัวเรื่อง  การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ และการติดต่อทางโทรศัพท์

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  หัวเรื่อง  Cultural Difference , News & News Headline

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่5 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

หัวเรื่อง  Self – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy?

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่6  วิชารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 

หัวเรื่อง  What have I done? ,  What is your e-mail address?  และ Natural Disaster

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม หัวเรื่อง Let’s Travel  , Will it rain tomorrow ?  , Global Warming

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่8   วิชา สังคมศึกษา  หัวเรื่อง  ภูมิศาสตร์กายภาพ

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่9  วิชา สังคมศึกษา   หัวเรื่อง  ประวัติศาสตร์

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่10   วิชาสังคมศึกษา   หัวเรื่อง  เศรษฐศาสตร์

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่11  วิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  หัวเรื่อง  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่12  วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง    หัวเรื่อง หน้าที่พลเมือง

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่13   วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   หัวเรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่14    วิชา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน   หัวเรื่อง การใช้ภาษาในโอกาส  ต่าง ๆ

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่15   วิชา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  หัวเรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่16   วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ   หัวเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่17   วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ  หัวเรื่อง  ปุ๋ยอินทรีย์ และ จุลินทรีย์

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่18   วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ  หัวเรื่อง    น้ำหมักชีวภาพ     

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่19     วิชา  การทำปุ๋ยชีวภาพ  หัวเรื่อง  การบริหารจัดการด้านการตลาด

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์