บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  หัวเรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  หัวเรื่อง ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  หัวเรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  หัวเรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ หัวเรื่อง การจัดการความเสี่ยง

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ หัวเรื่อง การจัดการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  หัวเรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  หัวเรื่อง ศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  หัวเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการตลาดและการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง หัวเรื่อง การพัฒนาธุรกิจและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ (พท 23015) หัวเรื่อง ประเภทของจดหมายและการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  หัวเรื่อง ลักษณะของจดหมายแต่ละประเภท และรูปแบบการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14  วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  หัวเรื่อง เขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15  วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  หัวเรื่อง การเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชาเทคโนโลยีเพื่อการ  หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชาเทคโนโลยีเพื่อการ  หัวเรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์ วินโดวส์ XP (Microsoft Windows XP)

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชาเทคโนโลยีเพื่อการ  หัวเรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชาเทคโนโลยีเพื่อการ หัวเรื่อง  โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel)  , โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft Power point)

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์