บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชา ภาษาไทย  (พท21001) : การฟัง การดู และการพูด

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชา ภาษาไทย  (พท21001) : การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชา ภาษาไทย  (พท21001) : การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชา ภาษาไทย (พท21001) : หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชา ภาษาไทย (พท21001) : วรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) : ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) : สร้างเครือข่ายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) : โรคระบาด

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) : การป้องกันสารเสพติด

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชา ศิลปศึกษา (ทช21003) : ทัศนศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชา ศิลปศึกษา  (ทช 21003) : ดนตรีไทย,นาฏศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 22020) : มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 22020) : มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 22020) : บทเรียนจาก เหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) : ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา ทร23013 : วิธีการค้นหาตัวเอง 

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา ทร23013 : รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา ทร23013 : องค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์