ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

 

 

ครั้งที่ 2 วิชา สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเซีย 

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 วิชา สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเซีย

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชา สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเซีย

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 วิชา สังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเซีย 

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 6 วิชา สังคมศึกษา เรื่องการเมืองการปกครอง

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 7 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 8 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒธรรม ประเพณี

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 10 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 11 วิชา พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการพัฒนาชุมชนสังคม

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่12 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการโต้ตอบโทรศัพท์(Telephone conversation)

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 13 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ

(Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps,etc.)

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 14 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion,ideas/wishes/offering helps,etc.)

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 15 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ (Different types of English sentences)

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 16 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคความรวม (compound sentence)

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องทบทวนการใช้ Present Simple Tense , Present Continuous Tense  และ Future Simple Tense

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 18 วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์